Algemene Voorwaarden

Autorijschool Groen

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, diensten, mededelingen, adviezen, aanvaardingen, leveringen, uitvoeringen en werkzaamheden en verdere overeenkomsten van diensten door Autorijschool Groen (hierna: de Rijschool), gevestigd te Katwijk, met KvK-nummer 83129669 behoudens en indien en voorzover de Rijschool schriftelijk anders verklaart.
  2. Het volgen van rijlessen geldt als acceptatie van deze voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zullen op de webpagina en voorafgaand aan de bestelling, op het bestelformulier zelf of in een e-mailbericht met het gedane aanbod middels een hyperlink naar de algemene voorwaarden- worden opgenomen.
  3. In gevallen, waarin door de Rijschool van een bepaling in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
  4. De rijschool is gerechtigd deze voorwaarden te allen tijde te wijziging. Cursisten zal van de wijziging op de hoogte worden gebracht conform consumentenrecht.
  5. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De Rijschool is gebonden nadat deze door haar gedane toezegging schriftelijk is bevestigd.
  6. Elke opdracht dan wel inschrijving/aanmelding die door de Rijschool aan de cursist is bevestigd, wordt door haar als bindend beschouwd tenzij de bevestiging binnen 48 uren na ontvangst schriftelijk wordt weersproken.
  7. Indien de bevestiging niet wordt weersproken binnen de termijn die in art. 1.6 staat staat vermeld, dan komt er een lesovereenkomst tot stand middels aanbod en aanvaarding. De partijen zijn dan gehouden de verplichtingen uit de overeenkomst na te komen behoudens. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cursist wordt Uitdrukkelijk van de hand gewezen.

ARTIKEL 2. Verplichtingen en rechten van de Rijschool

2.1 De cursist krijgt praktijkles van een gekwalificeerde instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De instructeur is in bezit van een geldig instructeur certificaat en dient deze ten alle tijden te kunnen voorleggen.

2.2 De overeengekomen lestijd zal volledig worden benut voor rij- en lesinstructies, tenzij de Rijschool of cursist hiervan wenst af te wijken. Indien zodanige onvoorziene omstandigheid zich voordoet, is de Rijschool niet gehouden het lesgeld aan de cursist te restitueren.

2.3 Het overeengekomen lesplan zal tot aan het einde worden nagekomen, tenzij de Rijschool of cursist hiervan wenst af te wijken.

2.4 De cursist legt het rijexamen in principe af met de auto waarin de rijlessen zijn gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de cursist het examen aflegt in een vervangende lesauto.

2.5 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weer en of verkeersomstandigheden, defect aan het voortuig, of overige onvoorziene omstandigheden dan wordt de cursist hiervan tijdig doch uiterlijk binnen 48 uren na ontstaan van de situatie op de hoogte gesteld. Er zal dan een nieuwe afspraak gemaakt moeten worden of een vervangende instructeur worden ingezet. De cursist kan in een dergelijk geval geen aanspraak maken op de restitutie en/of schadevergoeding.

2.6 Een proefles met de auto van de Rijschool, is niet gratis!

2.7 Alle noodzakkelijke verzekeringen aanwezig zijn.

ARTIKEL 3. Verplichtingen en rechten van de cursist

3.1 De cursist dient 16,5 jaar oud te zijn indien hij wilt starten met het volgen van autorijlessen. Tevens dient de cursist tijdens de lessen altijd een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben.

3.2 Bij aanmelding voor de rijopleiding dient de cursist alle relevante informatie te verstrekken over zijn/haar medische en/of psychische situatie en medicijn-alcohol-en/of drugsgebruik, die invloed kunnen hebben op de lessen en de rijvaardigheid of rijbevoegdheid.

3.3 De cursist dient alle aanwijzingen van de rijinstructrice tijdens de rijlessen op te volgen.

3.4 De cursist dient zich te houden aan de afgesproken tijd, datum en plaats van de rijles en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen.

3.5 Bij een eventuele verhindering zal de cursist dit tijdig en minimaal 24 uur voor de les, aan de rijschool melden.

3.6 Bij te laat verschijnen van de cursist, wordt de lesduur verkort met de tijdsduur die de cursist te laat was. In dat geval dient de originele geplande lestijd wel betaald te worden.

3.7 Indien een cursist een rijlespakket heeft afgenomen bij de Rijschool, dan is deze verplicht om iedere tussentijdse les in te plannen binnen een redelijke termijn-doch uiterlijk binnen 3,5 weken tussen iedere les door behoudens uitzonderlijke gevallen. Indien de cursist dit laatste niet doet , dan komen de niet ingeplande lessen te vervallen. De cursist kan zich er niet op beroepen dat hij recht heeft om de nog niet verbruikte lesuren, alsnog te verbruiken. De datum van planning zoals dat geregistreerd staat bij de Rijschool is hierbij leidend.

3.8 Indien de cursist niet voldoet aan het geen in 3.2 is vermeld, dan heeft de Rijschool het recht de lessen en examen (rijlesovereenkomst) per direct te beeindigen zonder dat de Rijschool enige restitutie van lespakket en examen’s geld aan de cursist verschuldigd is.

3.9 Indien er schade is ontstaan als gevolg van de 3.2 genoemde situaties, dan heeft de Rijschool het recht de schade te verhalen op de cursist. De Rijschool kan dan schade vergoeding of een andere prestatie vorderen van de cursist.

3.10 Indien de rijlessen vroegtijdig zijn gestopt doordat er zich een situatie voordoet zoals bedoeld in artikel 2.5 dan kan de cursist binnen 1 maand vanaf de dag van beeindiging aanspraak maken op de openstaande betaalde lesuren & examen’s. Na 1 maand (vanaf de dag van stoppen) vervalt deze mogelijkheid en is zowel restitutie zoals aangegeven bij 4.5 en het voortzetten van de rijlessen & examen’s niet meer mogelijk en komen deze betaalde lesuren & examen’s te vervallen en kan men daar geen aanspraak op maken of rechten aan ontlenen.

ARTIKEL 4. Voorwaarden wijze van betaling

4.1 Betalingen van losse lessen en proeflessen en lespakketten en de daarbij behorende examen’s inzake auto dienen voor aanvang van de eerste ingeplande officiele les te zijn voldaan op rekeningnummer NL25 INGB 0007 1076 33 t.n.v Autorijschool Groen o.v.v voor-en achternaam en het pakket dat is gekozen. Voor betalingen bij lespakketten waarbij schriftelijk termijn betalingen voor zijn afgesproken dienen de betaaltermijnen uiterlijk 2 weken na de vervaldatum voldaan te zijn gebeurt dit niet dan worden de lessen stop gezet.

4.2 Komt het toch voor dat de cursist niet tijdig betaald ,dan hanteert de Rijschool de volgende procedure:

a. Indien er een achterstand in de betaling onstaat, krijgt de cursist in eerste instantie een mondelinge waarschuwing. Wordt hier echter geen gehoor aan gegeven, dan ontvangt de cursist 8 dagen na de waarschuwing een factuur waarop staat vermeld dat de cursist een achterstand heeft en dat deze door hem/ of haarbinnen de op de factuur vermelde termijn dient te zijn voldaan.

b. De Rijschool heeft het recht het bedrag van de achterstand te verhogen met een minimum van 25,00 euro aan de administratiekosten. Bovendien mag de Rijschool rente vragen over het verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen zijn verstreken gerekend vanaf de factuurdatum. Deze rente bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis.

4.3 Mocht het toch voorkomen dat de cursist niet betaald, dan zal de Rijschool een incassobureau inschakelen. De extra bijkomende kosten zijn voor rekening van de cursist. De Rijschool heeft het recht de rijles overeenkomst onder die omstandigheden op te zeggen waardoor de rijlessen worden beeindigd. De cursist is dan alsnog verplicht het openstaand bedrag te betalen.

4.4 Als er een pakket is aangeschaft en volledig betaald, en de cursist behaalt zijn/haar rijbewijs terwijl het pakket nog niet volledig verbruikt is, heeft de cursist geen recht op restitutie.

4.5 De cursist heeft recht op restitutie van het lesgeld of pakket binnen 14 dagen nadat deze een proefles heeft afgenomen. Van het restitutie bedrag worden de gereden uren-, administratie, derving, en BTW kosten afgetrokken. Het resterend bedrag krijgt de cursist aan restitutie terug. Na deze 14 dagen kan er geen aanspraak meer gedaan worden op restitutie van het lesgeld en /of pakket.

4.6 In tegenstelling tot wat er in artikel 4.5 is opgenomen, zal er nimmer restitutie plaatsvinden van het (her)examen’s geld. Dit in verband met administratieve en inboek kosten bij het CBR.

ARTIKEL 5. Rijexamens

5.1 Als de cursist niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de cursist toegerekend kunnen worden, dient de cursist de kosten te vergoeden voor een nieuwe aanvraag. Het eerder geboekte examen komt in dat geval te vervallen.

5.2 Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de cursist het nieuwe examen niet zelf te betalen. De Rijschool heeft dan wel het recht om aan de cursist de kosten van een rijles of uur rijles a 76-,euro door te berekenen.

ARTIKEL 6. Vrijwaring

6.1 Als de cursist tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:

a. De rijschool kan de cursist normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De rijschool draagt zelf het risico.

b. Als de cursist zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de cursist wel aansprakelijk worden gesteld.

c. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn Als na een aanrijding plaatsvindt, dan kan de cursist wel aansprakelijk worden gesteld.

d. Het is tijdens of voorafgaand aan de rijles verboden om medicijnen te nemen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Het is de verantwoordelijkheid van de cursist de bijsluiter van de medicijnen te lezen en zich daaraan te houden. Indien de cursist zich niet houdt aan de instructies die opgenomen zijn in de bijsluiter, dan kan de cursist- indien een aanrijding zich voordoet- aansprakelijk gesteld worden. De cursist dient altijd contact op te nemen met de Rijschool als dergelijke medicijnen gebruikt moeten worden.

6.2 De rijschool zal de cursist vragen of hij of zij een ontzegging van de rijbevoegdheid opgelegd heeft gekregen. De cursist mag in een dergelijk geval geen lesauto besturen. Als de cursist dan toch rijlessen neemt, kan de cursist aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (Financiële) gevolgen zoals boetes en/of schade die veroorzaakt worden aan derden.

ARTIKEL 7.

Wijzigingen algemene voorwaarden

7.1 De Rijschool is gerechtigd de bepalingen van haar algemene voorwaarden ten alle tijden eenzijdig te wijzigen. Deze algemene voorwaarden, althans de meeste recente versie, zal op verzoek van de cursist bij de Rijschool aan de cursist worden toegezonden en is te raadplegen op www.autorijschoolgroen.nl

7.2 Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 01 Aug. 2021

ARTIKEL 8 – Geschillen

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.